Zelená úsporám

Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách.

Program podporuje:

Kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů výstavbu nových rodinných domů a bytových domů splňujících pasivní energetický standard.

Změna stavby stávajících obytných domů na energeticky pasivní domy.

Náhradu neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla

Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel do novostaveb.

Zelená úsporám

SLOVNÍČEK ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Bytový dům
Stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení a která není rodinným domem.
Environmentálně šetrný způsob vytápění
Vytápění prostřednictvím moderních technologií využívajících obnovitelné zdroje energie. V kontextu programu Zelená úsporám jde výhradně o systémy, které využívají sluneční energii, energii biomasy nebo energii prostředí a zajišťují dodávku tepla a/nebo teplé vody pro fyzické osoby.
Nízkoenergetický standard

V rámci programu se jedná o nepřekročení měrné roční potřeby tepla na vytápění na úrovni 70 kWh/m2 u rodinných domů a 55 kWh/m2 u bytových domů. Při výpočtech se postupuje podle ČSN EN ISO 13 790 v souladu s TNI 73 0329 (30) a ČSN 73 0540.

Pasivní dům

Budova vystavěná v pasivním energetickém standardu. Má velmi nízkou roční potřebu tepla na vytápění, kterou lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Celkové primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev vody) nemá u těchto budov překračovat hodnotu 60 kWh/(m2a). Pro splnění podmínek programu Zelená úsporám musí pasivní dům zejm. dosáhnout měrné roční potřeby tepla na vytápění max. 20 kWh/m2 u rodinných domů a 15 kWh/m2 u bytových domů.

Pasivní energetický standard

V rámci programu se jedná o nepřekročení měrné roční potřeby tepla na vytápění na úrovni 20 kWh/m2 u rodinných domů a 15 kWh/m2 u bytových domů a splnění dalších podmínek stanovených v příloze č. I/12 Směrnice MŽP č. 9/2009. Při výpočtech se postupuje podle ČSN EN ISO 13 790 v souladu s TNI 73 0329 (30) a ČSN 73 0540.

Rodinný dům

Objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Nikoliv např. objekty určené k individuální rekreaci nebo průmyslové objekty, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.

Tepelné čerpadlo

Zařízení umožňující získávat energii k vytápění a přípravě teplé vody z vnějšího prostředí – vody, vzduchu a země. Tepelná čerpadla se dělí podle zdroje pro odběr tepla a média, kterému teplo odevzdávají k přenosu. Program Zelená úsporám podporuje tepelná čerpadla kombinace země-voda, vzduch-voda a voda-voda a splňující podmínky programu.

Zelená úsporám

Společnost HELP Stavby s.r.o. je registrována Ministerstvem životního prostředí ČR jako odborná firma (SOD) oprávněná realizovat zakázky v rámci programu Zelená úsporám.

Provedeme Vám na klíč

Posouzení záměru

Projektová činnost

Vyřízení stavebního povolení

Kompletní realizace stavby